Fogyasztóvédelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Beszámoló
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-dunántúli Regionális Felügyelőségének 2007 évi tevékenysége
 
A tevékenység prioritásai
 
A fogyasztóvédelem prioritásait és céljait a kormányzat a fogyasztóvédelmi politikájában határozta meg. 2007 évben a II fogyasztóvédelmi politika periódusa lezárult, megalkotásra került a III. Középtávú Fogyasztóvédelmi Politika 2007-2013 időszakra vonatkozóan.
 
Az Új Magyarország Kormányprogram leszögezi: „Az erős fogyasztóvédelem a jól működő gazdaság elengedhetetlen feltétele. Az erős fogyasztóvédelem nemcsak növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti kiszolgáltságukat a piacon erőfölényben lévőkkel szemben, hanem érvényt szerez az „értéket pénzért” elv érvényesülésének és ezzel nemcsak fogyasztóként, de adófizetőként is védi a köztársaság polgárait. „
 
Az Európai Unió a tagországoktól – így hazánktól is - európai szintű fogyasztóvédelmet vár el.
 
A lezárult fogyasztóvédelmi politikai időszak az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos feladatokra helyezte a hangsúlyt, míg a jelenlegi fogyasztóvédelmi politika a célok, a feladatok, a fogyasztói társadalom tudatos formálására, a fogyasztói közérzet javítására, a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentésére irányul.
 
A globalizálódó világban a hazai átlag fogyasztó nehezen tud eligazodni a rázúduló információ özönben. A fogyasztók részéről rohamosan növekvő egyre nagyobb igény mutatkozik az iránt, hogy saját kiszolgáltatottságát csökkentse, és az eseményeket befolyásolni képes szereplője legyen az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának. Mindezek mellett joggal várja el a fogyasztó azt is, hogy az érdekeit és jogait védő világos szabályok mentén működő és hatékony intézményrendszer álljon mellette, illetve a hatóságok, állami intézmények erőteljes szerepet vállaljanak a hazai fogyasztóvédelem területén.
 
A 2007 év januárjában léthozott regionális felügyelőségek – így a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – éves tevékenységének főirányvonalát a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika, és a rá épülő cselekvési program valamint a 1033/ 2007. (V.23.) Korm. határozat jelölte ki.
 
Ennek megfelelően Felügyelőségünk munkája, és eredményei is e fogyasztóvédelmi politikában meghatározott három fő alapelem köré csoportosíthatóak.
 
I. határozott állami fellépés a fogyasztóvédelem területén
II. civil szervezetek érdekérvényesítő tevékenységének támogatása
III. a fogyasztóvédelem társadalmasításával a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, megerősítése, a fogyasztó kiszolgáltatottságának csökkentése.
 
Az új, regionális szervezeti formában ellenőrzési és hatósági munkánk–már az eltelt rövid idő alatt is-eredményesebb és hatékonyabb lett, a civil szervezetekkel való együttműködés napi gyakorlatunkká vált, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében több alkalommal ismeret átadó, oktató tevékenységet végeztünk.
 
Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése
 
Felügyelőségünk 2007 évi tevékenységének irányvonalát a fogyasztóvédelmi politika figyelembe vételével összeállított – az ágazatpolitikai célkitűzéseknek megfelelő – Országos Vizsgálati Programban meghatározott követelmények teljesítése határozta meg.
 
Hatósági ellenőrzéseinek felét áruházláncok, üzletláncok területén végeztük, ahol a fogyasztók széles köre végezte napi bevásárlásait. A nagy mennyiségben fellelhető széles választék vonzó a vásárlók számára. A vásárlói szokások jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt évek alatt, az emberek bevásárlásaikat nagyáruházak hiper-szuper marketjeiben végzik, a kisebb üzletek forgalma jelentősen visszaesett. A bevásárló központok, plázák nemcsak a bevásárlások szinterei lettek, hanem egyes korcsoportok esetében a szórakozást, kikapcsolódást biztosító találkozó helyei is. Ezeken a helyeken, egységekben a legapróbb elkövetett jogsértés következtében is a társadalom jelentős hányada szenvedhet anyagi, vagyoni hátrányt, esetleg kerülhet balesetveszélyes helyzetbe a hibás, rossz minőségű termék forgalomba hozatala miatt.
 
A hiányosságokat feltárt ellenőrzések közel 40%-a az áruházláncokban került megállapításra.
 
A fentiek mellett az Országos Vizsgálati Programban jelentős számban helyet kaptak különböző élelmiszer termékek értékesítési körülményeinek vizsgálatára irányuló ellenőrzés sorozatok. A nagy számban lefolytatott élelmiszer-forgalmazással, felhasználással kapcsolatos ellenőrzéseink a jogos társadalmi elvárások érdekében történtek. Az ellenőrzéseink közel egyharmada (több mint 400) az élelmiszert forgalmazóknál került lefolytatásra, a vendéglátó üzletekben 1.600 -at meghaladó ellenőrzés volt.
 
A régiós szervezet kialakítását követően az egységes eljárási rend és az egységes bírságolási gyakorlat kialakítására fektettünk nagy hangsúlyt.
 
Az egységes szakmai elvek figyelembe vételével meghozatalra került 2911 db elsőfokú közigazgatási határozat.
 
A Felügyelőségünk döntéseit az ügyfelek igen nagy számban tudomásul veszik, a fellebbezéssel megtámadott határozatokat pedig szinte kivétel nélkül helybenhagyta a másodfokon eljáró Főfelügyelőség. Az elsőfokon meghozott határozataink számát csupán 2%-ban fellebbezték meg az ügyfelek. A határozathozatal során megkövetelt szakmaiság, jogszerűség, illetve a nagyfokú jogi kontroll alapozta meg azt is, hogy a bírósági szakba jutó ügyeket lezáró ítéletek szintén túlnyomó többségében jóváhagyták döntéseinket.
 
A felügyelőségünk eljárási munkája során a fogyasztóvédelmi törvény által életre hívott fogyasztóvédelmi bírság alkalmazása fokozottan előtérbe került, míg a korábban alkalmazott szabálysértési bírság egyre inkább visszaszorulóban van.
 
Közigazgatási jogkörben 133 feltételhez kötő határozat, 25 forgalmazást megtiltó határozat és 1. 500 kötelezésre szóló határozat került kiadásra. Ezek a számadatok felölelik a kereskedelem, és a szolgáltatás területén meghozott határozatok számát is.
 
Az előző évhez képest több mint 250-nel több fogyasztóvédelmi bírság határozat került meghozatalra. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság 2007-évben meghaladta a 150 millió Ft-ot, ami 22 millió Ft-tal több, mint a 2006. évi.
 
A reklám-felügyeleti eljárás keretében 2007-ben 157 reklám-felügyeleti bírsághatározat került kiadásra 16 M Ft-ot meghaladóan, valamint közel 50 kötelezés került kiadásra a jogszerűség betartása érdekében.
 
A régiós szervezet biztosította lehetőségek maximális kihasználása mellett lefolytatott hatósági eljárások mindegyike az eljárási szabályokban biztosított határidőn belül lezárult.
 
 
Az ellenőrzési tevékenység eredményessége, kiemelt feladatok, vizsgálatok
 
A regionális felügyelőségünk a 2007 évi munkatervében rögzítetteket a törvényesség betartásával, maradéktalanul teljesítette, az időközben soron kívül elvégzendő feladatokat határidőben, pontos adatszolgáltatással elvégezte.
 
Megnyugtató, hogy – fogyasztóvédelmi szempontból - rendkívülinek számító esemény nem történt a régiónkban.. A felügyelőségünk munkatársai igyekeztek minden olyan területen jelen lenni, ellenőrzéseket végezni, ahol a fogyasztói érdekek sérülhettek.
 
Célzott ellenőrzési tevékenységet végeztünk azokon a helyszíneken, ahol a fogyasztók nagy száma vásárolt. Az ellenőrzések azokra a termékcsoportokra, szolgáltatásokra terjedtek ki, melyek korábbi tapasztalataink alapján nagyobb veszélyt jelenthettek a fogyasztók egészségére, biztonságára, anyagi érdekeire.
 
A nagyszámban végzett ellenőrzések (5521 db) mintegy 51%- azaz 2806 ellenőrzés - során került megállapításra, hogy a fogyasztói jogok kisebb-nagyobb mértékben valamilyen módon sérültek. A korábbi években átlagos 60%-ot meghaladó kifogásolási arányát tapasztaltunk.
 
Az évek óta folyamatos, következetes szigorral fellépő hatósági munka meghozta az eredményét, a fogyasztói közérzet, jogbiztonság jelentősen javult a vizsgált területeken.
 
A kereskedelmi tevékenységek vizsgálata során a legtöbb ellenőrzés 663 db az áruházláncok osztályain történt, amelyek közel fele élelmiszer termékek értékesítési körülményeivel volt kapcsolatos.
 
Az ágazatonkénti kifogásolt üzletek aránya a régióban eltérő képet mutat, míg az élelmiszer-forgalmazók közel 50%-a, addig a könnyűipari termékeket értékesítők 72%-a nem tartotta be teljes körűen a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat.
 
A régió területén az országos vizsgálati program keretében 28 tervezett és 4 rendkívüli vizsgálat keretében végeztünk ellenőrzéseket.
 
A régió területi adottságainak és idegenforgalmi jelentőségének, fontosságának ismeretében a nyári főszezon idejében végzett ellenőrzéseink mellett kiemelt figyelmet kapott többek között a fiatalkorúak dohány és alkohol termékkel történő kiszolgálásának ellenőrzése, a balesetveszélyesnek minősített termékek forgalomból való kivonása, illetve a gazdasági reklám tevékenység vizsgálata közterületen és sajtótermékekben.
 
Mindezek mellett a fogyasztói alapjogok így a tájékoztatáshoz való jog több területen történő teljesülését is szem előtt tartva történtek nagyszámú ellenőrzések.
Új területként az idén a világhálón keresztül kínált áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos előírások betartásának teljesülése is ellenőrzésünk alá került.
 
Az idegenforgalmi főszezon ideje alatt a régió területén a korábbi évek ellenőrzés számát meghaladó helyszíni ellenőrzéseket végeztünk, amelynek több mint felét a Balaton északi part szakaszán működő vendéglátó egységekben és kereskedelmi szálláshelyeken.
 
Kiemeltként kezelt vizsgálati téma volt a fiatalkorúak alkohollal és dohány termékekkel történő kiszolgálása. A tavasszal lefolytatott országos vizsgálat tapasztalatai miatt ismételt vizsgálat került elrendelésre. Időközben jogszabályi változás is történt, az értékesítési előírásokat megszegők komolyabb szankciókkal váltak fenyegetetté. Az ellenőrzéseinknek tapasztalataiként elmondható, hogy a jogkövető magatartás sok esetben kemény szankciókkal is csak nehezen volt kikényszeríthető. Negatív tapasztalataink következményeként a forgalmazási korláttal érintett termékkör értékesítésének felfüggesztésére is sor került, egy-egy hetet nem meg haladó időtartamra.
 
Piac-felügyeleti hatóságként az idei évben 70 különböző mintavétel történt a régióban – műszaki, élelmiszer és vegyi áru együttesen. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeként 13 balesetveszélyes termék forgalmazása miatt kellett intézkednünk. Továbbá 10 megmintázott élelmiszer jelölésével kapcsolatos hiba miatt jártunk el.
 
A különböző reklám tevékenységek ellenőrzése folyamatos munkát biztosított egész évben. Az ellenőrzések eredménye, hogy a sajtótermékekben megjelentetett reklámok vizsgálata jelentős javulást mutatott. Ugyanez a kirakati, üzlet portálon megjelenő reklámok esetében már nem mondható el. Az alapvető előírásokkal sincsenek gyakran tisztában az üzlet tulajdonosok.
 
Fogyasztói bejelentések, kérelmek
 
A Felügyelőség hatáskörében korábban történt változások ellenére egyéni bejelentésekkel, kérelmekkel továbbra is nagy számban jelentkeztek fogyasztók felügyelőségünkön ügyfélszolgálati időben. Az iktatásra került bejelentések 26 %-a, tájékoztatást igénylő ügy volt, míg az érdemi vizsgálatot igénylő bejelentések száma csökkent, nem haladta meg a 40%-ot. Jellemző, hogy a panaszok különböző szolgáltatást végzők tevékenységével voltak kapcsolatosak, ezen belül egyre növekvő a közüzemi szolgáltatással kapcsolatos kérelmek száma.
 
Együttműködés más hatóságokkal
 
A helyszíni ellenőrzések hatékonyságának növelése, valamint a gazdaságosság szempontjainak figyelembe vétele érdekében a 2007 évben is jelentős számban történtek közös ellenőrzések más hatóságokkal egy időben, egy helyen.
 
Nagy számú ellenőrzést végeztünk a társhatóságok felkérésére, velük közreműködve, többnyire az általuk megválasztott területen és településen. Az ellenőrzéseink jelentős része a Regionális Államigazgatási Kollégium Ellenőrzési Bizottságának koordinálásával történtek.
 
A fekete gazdaság visszaszorítása érdekében létre jött együttműködés a négy ellenőrző hatóság között – APEH- FVF- OMMF- VPOP - eredményeként a nyári idegenforgalmi főszezon ideje alatt egymást követő héten kiemelt figyelemmel, nagyszámú ellenőrzéseket végeztünk a Balaton északi partján.
 
Civil szervezetek támogatása
 
A Kormány célkitűzése, hogy a fogyasztóvédelem váljon össztársadalmi üggyé, amely egyfelől a civil fogyasztóvédelmi szervezetek érdekérvényesítő képességének növelésével is elérhető.
A társadalom önvédelmének egyik legjelentősebb eleme a fogyasztói civil szervezetek hatékony működése. A fogyasztóvédelem széles körű társadalmi alapokra való helyezésével a tudatos fogyasztói magatartás kialakítható.
 
Civil szervezetektől érkezett megkeresések és együttműködések eredményeként 2007 évben fogyasztói klubokban, interaktív fórumokon, és iskolarendszerű képzésben is történtek ismeret átadások, melyekben a szakértői tevékenységet a Felügyelőség munkatársai biztosították.
 
Ennek a tevékenységnek a jelentősége abban áll, hogy felügyelőségünk a civil szervezeteken keresztül a leginkább veszélyeztetett és kiszolgáltatott társadalmi réteget – nyugdíjasokat, iskolásokat – is megtalálta.
 
Sajtó kapcsolat, nyilvánosság
 
A régióban a fogyasztói tudatosság erősödése érdekében a civil szervezetek rendezvényeikkel, kiadványaikkal, aktív jelenlétükkel már eddig is igen sokat tettek, de a piacgazdaság kialakulása óta még nem állt számukra elegendő idő és lehetőség, hogy kellően széles körben terjesszék ki munkájukat. Az ismeretek széles körben történő átadása Felügyelőségünknek is folyamatos feladata.
 
Szükséges, hogy a társadalom lehetőleg az őt éppen érintő témával, termékekkel kapcsolatosan megfelelő időben jusson többlet információhoz, fontos, hogy a vásárló döntéseinek meghozatala előtt a könnyen érthető és informatív jelleggel bíró objektív információhoz jusson.
 
Ennek érdekében a Felügyelőségünk a témavizsgálatait követően a régión belüli napi és heti lapokhoz, helyi rádiókhoz rendszeresen eljuttat beszámolókat az ellenőrzések főbb megállapításairól és az érdeklődésre számot tartó egyéb dolgokról.
 
Nagy fogyasztói érdeklődést, sikert könyvelhetett el a nyáron a régiónkban megtartott „Fogyasztóvédelmi nyílt – laboratóriumi – nap”. A nyílt nap keretében lehetőség volt az FVF mobil laboratóriumi eszközeivel az érdeklődő vásárlók napszemüvegeinek UV- szűrésére, valamint a testékszerek és bizsuk kioldódó nikkeltartalmának helyszíni, ingyenes bevizsgáltatására.