Fogyasztóvédelem - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA      
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Békéltető TestületMagyarországon a békéltető testületek létrehozását és működésének jogi hátterét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény hozta létre 1999. január 1-jétől. 

Az eljárás célja 

A fogyasztói jogvitákban a lehető legrövidebb időn belüli, hatékony fogyasztói jogvédelem. A legfontosabb szempont a vitás felek közötti egyezség létrehozása, hiszen így a kereskedők, szolgáltatók egy maguk által is elfogadott megoldás alapján rövid időn belül teljesítik az egyezségben vállalt kötelezettségeiket. 

A testületek hatásköre 

A testület előtti fogyasztói jogviták keretébe tartoznak azon jogsérelmek, amelyek a kereskedő, szolgáltató által nyújtott áru, szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban merültek fel, illetve a termékfelelősségi szabályokkal kapcsolatos jogviták, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével összefüggésben kialakult vitás helyzetek. 
Fontos, hogy a békéltető testületek nem járhatnak el olyan jogvitákban, amelyek esetében valamely jogszabály egy másik szervezetet vagy hatóságot ruház fel eljárási jogosultsággal. Ide tartoznak a vásárlók minőségi kifogásáról szóló 4/1978. (II.1.) BkM rendelet, a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló 16/1976. (IV.4.) Mt rendelet, valamint a tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 117/1991. (IX.10.) Kormány rendelet által szabályozott esetek. 

A testületek illetékessége 

A békéltető testületek illetékessége a gazdasági kamarák illetékességi területeihez igazodik. A fogyasztó azon kamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat panaszával, amelynek illetékességi területén lakik, tehát nem a bepanaszolt gazdálkodó szervezet székhelye alapítja meg az illetékességet. Kisegítő szabályként a szerződés teljesítésének helye szerinti testület előtt is megindítható az eljárás. 
A panaszbejelentéseket továbbra is a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6 szám alatt fogadjuk, s természetesen az eljárási cselekmények is itt történnek. 

A testületek összetétele 

A békéltető testület elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll, akiket a gazdasági kamarák és a fogyasztói érdekképviseletek jelölnek. 
A testület része az eljáró tanács, amelynek egyik tagját a panaszos, másik tagját a bepanaszolt jelöli ki a testületi tagok közül. A tanács harmadik tagját (elnök) a már jelölt két tag választja ki. 

Az eljárás formája 

A békéltető testületi eljárás a panaszos írásos formában megküldött beadványa alapján kezdődik meg. A testületi eljárás megindítása előtt a panaszosnak - szintén írásban - meg kell kísérelnie a bepanaszolt gazdálkodó szervezettel a panasz rendezését. A testület részére megküldött megkeresésnek tartalmaznia kell a felek nevét és címét, röviden ismertetni kell a tényállást, csatolni kell az előzetes rendezési kísérletet tanúsító dokumentumokat, valamint meg kell jelölni a tanács döntésére irányuló kérelmet. 
Amennyiben a panaszos kérelme hiányos, úgy a testület felhívja ennek pótlására, amelynek teljesítéséig az eljárási határidők nem kezdődnek meg. 

Az eljárás lefolytatása 

A hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a testület elnöke megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik-e. Ha nem, akkor továbbítja a megfelelő szervezethez. Ha igen, akkor egyeztetést tűz ki és erről értesíti a vitás feleket, valamint tájékoztatja őket a testületi tagokról, hogy az eljáró tanácsba egy-egy főt javasoljanak. A fogyasztó és az ellenérdekű fél megegyezése alapján egytagú tanács is eljárhat.
Az egyeztető tárgyaláson - amit az eljárás megindításától számított 60 napon belül kell megtartani -- a feleknek lehetősége van álláspontjuk ismertetésére, újabb bizonyítékok felmutatására, kérelmük visszavonására valamint szakértő kirendelésére. A szakértő költségeit a felek egyikének meg kell előlegeznie. Erre az a fél köteles, akinek érdekében a bizonyítás történik. A tárgyalás megkezdésekor a bepanaszolt félnek nyilatkoznia kell, hogy az eljáró tanács döntését önmagára nézve ajánlásként vagy kötelezésként fogadja el. 
Az eljárásról jegyzőkönyv készül, amiről a felek másolatot kapnak. 

Döntéshozatal 

A tanács kétféle határozatot hozhat. Az ügy érdemét nem érintő határozat az eljárás megszüntetése. A másik típus az ügy érdemét érintő határozat, amely lehet egyezség jóváhagyása, ajánlás vagy kötelezés. 
Amennyiben a feleknek sikerül egyezségre jutniuk, úgy azt a tanács határozattal hagyja jóvá. Ha a bepanaszolt fél az alávetési nyilatkozatában ajánlásként fogadta el a testület döntését, vagy erre vonatkozóan nem nyilatkozott, úgy a tanács határozata ajánlásnak minősül, s az abban foglaltak végrehajtása csak bírósági úton vagy peren kívüli eljárásban érvényesíthető. A kötelező határozatnak azonban ugyanolyan hatása van, mint a bírósági ítéletnek, s az előírtak kikényszerítését bírósági végrehajtási eljárásban lehet megindítani.

 

Békéltető testületek saját honlappal is rendelkeznek www.bekeltetes.hu, ahol ugyancsak hasznos információkat találhatnak!

Ügyfélfogadás

Kedd: 13-15 óra
Szerda: 13-15 óra
Péntek: 9-11 óra
 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím

8000 Székesfehérvár
Hosszúsétatér 4-6.

Telefon

+36 22 510-310

E-mail

bekeltetes@fmkik.hu
mariann.jakab@fmkik.hu

Ügyfélfogadási idő

Minden kedden, szerdán: 13 – 15 óra között
Minden pénteken: 9 – 11 óra között

Jakab Mariann ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltető testületi ügyintéző

 
 
 Letölthető bejelentőlap